Årsmöte 2022

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg

Göteborg 2022-02-19

Till våra medlemmar

KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2022
MÅNDAGEN DEN 14 MARS KL 19.00 I OPERANS FOAJÉ

1. Mötets öppnande.

  1. Val av ordförande för årsmötet. Styrelsens förslag: Monica Westerberg Karsegård.
  2. Godkännande av dagordningen.
  3. Val av sekreterare för årsmötet. Styrelsens förslag: Christer Fors.
  4. Val av två justerare för årsmötet.
  5. Fråga om kallelse behörigen skett.
  6. Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2021 (bifogas denna kallelse och finns upptryckt på årsmötet – kontakta ordföranden christer.elfverson@telia.com om du vill ha den hemskickad i papperskopia, gäller även Resultat- och Balansräkningen).
  7. Fastställande av Resultat- och Balansräkningen (bifogas denna kallelse och finns upptryckt på årsmötet).
  8. Revisorernas berättelse.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Val av styrelse. Inga avsägelser föreligger.

Ordföranden Christer Elfversson är vald på två år till nästa år.

Christer Fors är vald på två år till nästa år.

Magnus Nordstrand är vald på två år till nästa år.

Thorsten Bengtsson är vald på två år till nästa år.

Bitte Holmquist är vald på två år till i år. Valberedningen föreslår omval.

Mats-Inge Olsson är vald på två år till i år. Valberedningen föreslår omval.

Agneta Winqvist är vald på två år till i år. Valberedningen föreslår omval.

Karin Brittsjö är utsedd av Operan som representant i styrelsen.

Stadgarna medger en utökning av styrelsen med två ledamöter. Styrelsen föreslår nyval på två år av två ledamöter.

Valberedningens förslag: Marie Cederberg och Lars Larsson

12. Val av revisorer och revisorssuppleant. Inga avsägelser föreligger.

Ordinarie revisorn Torbjörn Hedlund är vald på ett år till i år. Valberedningen föreslår omval.

Ordinarie revisorn Jan Håkansson är vald på ett år till i år. Valberedningen föreslår omval.

Revisorssuppleanten Tommy Crona är vald på ett år till i år. Valberedningen föreslår omval.

13. Val av valberedning.

Hans Andreasson, sammankallande, är vald på ett år till i år. Han avböjer omval.

Marie Cederberg är vald på ett år till i år. Hon avböjer omval.

14. Fastställande av årsavgift. Styrelsens förslag: Medlemsavgiften ändras till 200 kronor per medlem.

15. Motionsbehandling.

16. Övriga frågor.

17. Mötets avslutning.

Efter årsmötesförhandlingarna blir det stipendieutdelning. Vem får GO-vännernas stipendium i år?

Efter stipendieutdelningen blir det för dem som så önskar en liten måltid på S/S Marieholm, räksmörgås, ett glas vitt vin eller alkoholfri öl eller vatten, kaffe och kaka. Anmälan till måltiden görs genom att sätta in 325 kr per person på föreningens bankgiro 358-0040 senast den 7 mars. Glöm inte att ange vem anmälan avser samt e-postadress. Om sådan saknas går det bra med telefonnummer. Anmäl också eventuella önskemål om vegetariskt alternativ.

Göteborg den 20 februari 2022

Christer Elfversson, ordförande

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg