Årsmöte & stipendieutdelning – 9 mars 2015

GÖTEBORGSOPERANS VÄNNER

Göteborg 2015-02-06

Till våra medlemmar:
KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE
MÅNDAGEN DEN 9 MARS 2015 KL 19.00
LILLA SCENEN

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande för årsmötet.
Styrelsens förslag: Monica Westerberg-Karsegård.

3. Val av sekreterare för årsmötet.
Styrelsens förslag: Rigmor Börjesson.

4. Val av två justerare för årsmötet.

5. Fråga om kallelse behörigen skett.

6. Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2014 (bilaga).

7. Fastställande av Resultat- och Balansräkningen.

8. Revisorernas berättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Val av ordförande för två år.
Valberedningens förslag: Omval av Christer Elfversson.

11. Val av styrelse.
Rigmor Börjesson, Stig Börjesson och Jan-Erik Hultman har undanbett sig omval.
Valberedningen föreslår nyval på två år av Anita Manskog och Christer Forss.
Agneta Winqvist, Bitte Holmquist, Christina Carlsson och Mats-Inge Olsson kvarstår i ett år. Karin Brittsjö är av GöteborgsOperan utsedd styrelseledamot.
Styrelsen minskar därmed från nio till åtta personer. Stadgarna anger att styrelsen skall bestå av sju till nio personer.

12. Val av revisorer och revisorssuppleant.
Ordinarie revisorn Björn Olsmats och suppleanten Lennart Dahlberg har undanbett sig omval.
Valberedningen föreslår omval på ett år av Monica Påhlsson som ordinarie revisor.
Förslag om nyval av en ordinarie revisor och en revisorssuppleant kommer att läggas på mötet.

13. Val av valberedning.
Christer Forss har undanbett sig omval.
Lennart Röök är ordinarie ledamot och Hans Andréasson är suppleant i valberedningen. Båda är valda på ett år. Nyval behövs av en ledamot.

14. Fastställande av årsavgift.
Styrelsens förslag: Fortsatt 200 kronor per person, 300 kronor för personer med samma adress, 75 kronor för medlemmar under 30 år.

15. Motionsbehandling.

16. Övriga frågor.

17. Mötets avslutning.

Efter årsmötet blir det stipendieutdelning.

Därefter liten måltid i GöteborgsOperans restaurang: Tre snittar, kaffe och kaka, 230 kr. Dryck beställs och betalas individuellt.
Anmälan till måltiden sker genom att sätta in 230 kr på föreningens bankgiro 358-0040 senast fredagen den 27 februari 2015.
Glöm inte att ange vem anmälan avser. Bekräftelse på att anmälan registrerats skall ha nått Dig senast fredagen den 5 mars.
Vid problem, kontakta Agneta Winqvist, telefon 031-25 55 88.

Göteborg den 6 februari 2015
Christer Elfversson, ordförande

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg