Verksamhetsberättelse 2020

GöteborgsOperans Vänner

Organisationsnummer 802444-6455

År 2020 var föreningens fyrtiofemte (45:e) verksamhetsår. Årsmötet skulle ha avhållits den 16 mars, men fem dagar innan proklamerades coronapandemin, så årsmötet måste ställas in. 

Styrelsen är sedan förra året oförändrad och består av: 

Christer Elfversson (ordförande), Bitte Holmquist (v. ordförande), Thorsten Bengtsson (kassör), Christer Fors (sekreterare), ledamöterna Agneta Winqvist, Mats-Inge Olsson, Magnus Nordstrand och Karin Brittsjö (utses av Operan).

Eftersom det tänkta årsmötet inte hade möjlighet att kunna välja revisorer och revisorsuppleant, kvarstår Torbjörn Hedlund och Jan Håkansson som ordinarie revisorer och Tommy Crona som revisorsuppleant.

Samma sak gäller för valberedningen där Hans Andreasson och Lennart Röök kvarstår med Hans Andreasson som sammankallande.

Till föreningens stipendiater utsågs Operans suveräna solister Tomas Lind och Mats Persson samt pianisten Lisa Fröberg och dessutom Mathias Graffner, Pontus Sköldberg och Viktor Werlenius för sina insatser i musikalen ”Oliver”. De tre sistnämnda tilldelas ett extra stipendium, efter en gåva till minne av operavännen Ingrid Wiman. Stipendiaterna har fått sina stipendier men inte inför medlemmarna.

Antalet medlemmar i föreningen är 390. Årsavgiften är oförändrad i förhållande till föregående år, vilket innebär:

200 kronor per medlem 

300 kronor för boende med samma adress 

75 kronor för medlemmar under 30 år.

Några resor hann vi inte med innan pandemin bröt ut. Exempelvis ”Orfeus i underjorden” på Malmöoperan 29/3, Glyndebourne 5-8/6 och Läckö-Vadstena 1-2 augusti. 

Som vanligt håller dramaturgen Göran Gademan i föreningens introduktioner. Tyvärr var det bara introduktionen till Giacomo Puccinis La Bohéme den 27/1 som genomfördes innan pandemin slog till. 

Därför blev det ingen introduktion till ”Den listiga lilla räven” den 30/3 och ”Cosí fan tutte” den 5/5.

Under hösten har Göran Gademan digitalt presenterat sig själv och hållit introduktion till ”Siegfried”.

Övriga arrangemang:

Repetition av ”La Bohéme” fick medlemmarna möjlighet att bevista den 21/1.

Det sista arrangemanget som GOV hann genomföra, var det med Katarina Karnéus på Marieholmsbåten den 5/3.

Inställt har blivit ”En opera blir till”, bara ett av tre tillfällen kunde genomföras.

Vid samtal inför operauppsättningar, som alltid leds av Göran Gademan, har operavännerna varit representerade.

Samarbetet med Operan är fortsatt mycket gott och det är Karin Brittsjö som utgör föreningens förlängda arm in till Operan och dess verksamhet.

Utlottning av premiärbiljetter ligger tills vidare nere.

Som vanligt har föreningens webb-master, Eskil Malmberg, hållit hemsidan www.govanner.se  uppdaterad med aktuell information och bland annat information om coronaläget, ävensom ordförandens månadsbrev med operagåta. 

Antalet medlemmar som angett e-postadress har ökat, men vår strävan är att alla som har en adress uppger denna för styrelsen, för att minska våra porto-kostnader som är en stor utgiftspost.

Under året har styrelsen haft 8 styrelsemöten varav 6 digitala.

Föreningens ekonomi är mycket god och vi hänvisar till de rapporter som läggs fram till årsmötet.

Under förra året inleddes ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, som hjälper oss med viss administration. 

Medlemsbrev har skickats ut vid 4 tillfällen, därutöver några mejlutskick.

Vi har infört och skickat ut medlemskort.

Kontakt med styrelsen kan ske via e-post (goteborgsoperansvanner@gmail.com

eller christer.elfverson@telia.com) och ordförandens tel.nr 070-3109346.

Styrelsen vill tacka medlemmarna för stöd, uppmuntran, entusiasm och visat intresse. Vi känner fortsatt att det är en förening av GOA VÄNNER.

Göteborg i augusti 2021.

Styrelsen för GöteborgsOperans Vänner

Thorsten Bengtsson                  Karin Brittsjö              Christer Elfversson

Christer Fors                      Bitte Holmquist               Magnus Nordstrand

Mats-Inge Olsson                 Agneta Winqvist