Verksamhetsberättelse 2021

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg

Verksamhetsberättelse 2021 GöteborgsOperans Vänner

Organisatonsnummer: 802444-6455

År 2021 var föreningens fyrtiosjätte (46:e) verksamhetsår. Årsmötet fick skjutas upp gång på gång, men kunde slutligen avhållas måndagen den 13 september på M/S Marieholm, eftersom Operans restaurang inte hade möjlighet ta emot oss.

Styrelsen är sedan föregående år oförändrad och består av:
Christer Elfverson (ordförande), Bitte Holmquist (vice ordförande), Thorsten Bengtsson (kassör), Christer Fors (sekreterare), Agneta Winqvist (ledamot), Mats-Inge Olsson (ledamot), Magnus Nordstrand (ledamot), Karin Brittsjö (utses av Operan).

Ordinarie revisorerna Torbjörn Hedlund och Jan Håkansson samt revisors- suppleanten Tommy Crona kvarstår på sina poster.

Valberedningen består av Hans Andreasson (sammankallande) och Marie Cederberg, som valdes vid ett extra medlemsmöte på Artisten den 23 november.

Till föreningens stipendiat utsågs Anders Ottosson, pianist, repetitör, kapell- mästare, inspiratör och konstnärlig ledare.

Antalet medlemmar är uppskattningsvis detsamma som förra året d.v.s. 390. Årsavgiften, som varit densamma under en följd av år är fortsatt:
200 kronor för enskild medlem
300 kronor för medlemmar med samma adress

75 kronor för medlemmar under 30 år.
Styrelsen beslutade dock att medlemsavgiften för 2020 skulle gälla även för 2021, eftersom föreningens verksamhet under 2020 i det närmaste legat nere på grund av pandemin.

Den enda resa som kunde genomföras var den till Säffleoperan den 21 november med musikalen ”Billy Elliot”. Inför resan ordnades ett medlemsmöte med föreställnings regissör Mattias Palm. Övriga resor fick skjutas på framtiden.

Som vanligt håller dramaturgen Göran Gademan i föreningens introduktioner. På grund av den eländiga pandemin, kunde Göran bara introducera medlem- marna i ”Ragnarök” tisdagen den 23 november. I samband med detta erbjöds föreningens medlemmar rabatt på Gademans bok ”Wagner som dramaturg”.

Övriga arrangemang:

På Luciadagen ordnades en välbesökt julfest i Lyckholms disponentvilla med jultallrik, operaquiz och underhållning av Marco Stella (sång) och Anders Ottosson (piano).

Samarbetet med Operan är fortsatt mycket gott och det är Karin Brittsjö som utgör föreningens förlängda arm in till Operan och dess verksamhet. Till konsert- en ”Kvinnors röst” erbjöds föreningens medlemmar rabatt på biljettpriset.

Utlottning av premiärbiljetter ligger tills vidare nere. Premiärerna har varit få.

Som vanligt har föreningens webb-master, Eskil Malmberg, hållit hemsidan http://www.govanner.se uppdaterad med aktuell information och bland annat information om coronaläget, ävensom ordförandens månadsbrev med operagåta. Antalet medlemmar som angett e-postadress har ökat, men vår strävan är att alla som har en e-postadress uppger denna för styrelsen, för att minska våra portokostnader som är en stor utgiftspost.

Under året har styrelsen haft 7 styrelsemöten varav endast 1 fysiskt. Föreningens ekonomi är mycket god och vi hänvisar till de rapporter som läggs fram till årsmötet.

Under år 2020 inleddes ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, som hjälper oss med viss administration.

Medlemsbrev har skickats ut vid 4 tillfällen, därutöver några mejlutskick.
Vi har infört och skickat ut medlemskort.  Styrelsen har dock beslutat att slopa medlemskorten för 2022.

Kontakt med styrelsen kan ske via e-post (goteborgsoperansvanner@gmail.com

eller christer.elfverson@telia.com) och ordförandens tel.nr 070-3109346.

Styrelsen vill tacka medlemmarna för stöd, uppmuntran, entusiasm och visat intresse. Vi känner fortsatt att det är en förening av GOA VÄNNER.

Göteborg i februari 2022.

Styrelsen för GöteborgsOperans Vänner

Thorsten Bengtsson, Christer Fors, Mats-Inge Olsson

Karin Brittsjö, Christer Elfversson, Bitte Holmquist, Magnus Nordstrand

och Agneta Winqvist

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg