5. Årsmötesprotokoll 2023

Protokoll från Årsmötet den 27 mars 2023:

§ 1. Mötet öppnades.

§ 2. Val av ordförande för mötet: Ann-Christin Ericsson.

§ 3. Dagordningen godkändes.

§ 4. Val av sekreterare för mötet: Marie Cederberg.

§ 5. Val av justerare för mötet: Rigmor Grapengiesser, Rigmor Tickols.

§ 6. Kallelse har skett behörigen.

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

§ 8. Resultat- och Balansräkning fastställdes.

§ 9. Revisionsberättelse lästes upp.

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 11. Val av styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

Christer Elfvensson, Christer Fors, Mats-Inge Olsson lämnar styrelsen.

Ordförande, vald på två år: Bitte Holmquist, nyval.

Ledamöter, valda på två år: Agneta Winqvist, omval.

Marie Cederberg, omval.

Ledamot, vald på ett år: Madeleine Larsson, nyval.

Ledamöterna Thorsten Bengtsson, Lars Larsson, Magnus Nordstrand valdes föregående år på två år, kvarstår därmed i styrelsen.

§ 12. Val av revisorer och revisorssuppleant.

Ordinarie Torbjörn Hedlund och Jan Håkansson samt suppleant Tommy Crona valdes om på ett år.

§ 13. Valberedningen, Anita Manskog och Marie Louise Humble valdes om.

§ 14. Medlemsavgiften fastställdes oförändrad, 200:- per medlem/år.

§ 15. Inga motioner inkomna.

§ 16. Inga övriga frågor togs upp.

§ 17. Mötet avslutades.

Göteborg den 9 april 2023

Marie Cederberg, sekreterare

Ann-Christin Ericsson, ordförande

Rigmor Grapengiesser, justerare

Rigmor Tickols, justerare