1 b. GOV:s Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2022 för GöteborgsOperans Vänner

Organisationsnummer: 802444-6455

År 2022 var föreningens fyrtiosjunde (47:e) verksamhetsår.

STYRELSEN
Christer Elfverson (ordförande), Bitte Holmquist (vice ordförande), Thorsten Bengtsson (kassör), Christer Fors (sekreterare), Karin Brittsjö (utsedd av Operan), Marie Cederberg (ledamot), Lars Larsson (ledamot), Magnus Nordstrand (ledamot), Mats-Inge Olsson (ledamot) och Agneta Winqvist (ledamot).

[Ordförande Christer Elfverson har inte deltagit i styrelsearbetet från april 2022. Bitte Holmquist har varit tf ordförande sedan dess. Christer Fors avgick i juli 2022.]

Ordinarie revisorer har varit Torbjörn Hedlund och Jan Håkansson. Revisorssuppleant: Tommy Crona.

Valberedning har Anita Manskog (sammankallande) och Lolo Humble varit.

STYRELSEMÖTEN
Under året har 10 protokollförda styrelsemöten hållits. De flesta möten har varit fysiska. Några har varit digitala eller både och.

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar under året varierar lite, men det har varit ungefär detsamma som under förra året – runt 380 personer.
De medlemmar, som inte har tillgång till e-post, får information via vanlig post.

MEDLEMSAVGIFTER

Årsavgiften, som varit densamma under en följd av år, var fortsatt 200 kronor för enskild medlem, 300 kronor för medlemmar med samma adress och 75 kronor för medlemmar under 30 år.

MEDLEMSBREV
Har skickats ut vid ett flertal tillfällen, därutöver har det gjorts många mejlutskick.

FÖRENINGENS EKONOMI
Föreningens ekonomi är god. Vi hänvisar till de rapporter, som läggs fram till årsmötet.

STIPENDIATER

Föreningens stipendiater 2022 var Katarina Giotas och Hannes Öberg. De bjöd på vacker musikalisk underhållning i samband med Årsmötet den 14 mars 2022.

UTLOTTNING AV PREMIÄRBILJETTER
Föreningen har två premiärabonnemang – det ena är skänkt av GO. Vi har under året lottat ut biljetter till de föreställningar, som ingår i GöteborgsOperans premiärerabonnemang.

OPERAINTRODUKTIONER
Har under året som vanligt hållits av GöteborgsOperans dramaturg, Göran Gademan. Han höll, under våren, även en introduktion till Tintomara som spelades på Läckö under sommaren.

ÖVRIGA ARRANGEMANG
– Den 22 maj, på Richard Wagners födelsedag, hade vi ett samarrangemang med Wagnersällskapet. Carolina Sandgren, Annalena Person, Ingrid Bakke Karlstedt (hornist) och Martin Andersson berättade alla om sina upplevelser av att framföra Wagneroperor. Vi bjöds på sång av Annalena och Carolina. Ingrid spelade både horn och wagnertuba. Ackompanjerade gjorde Martin. Ett mycket trevligt och lärorikt samkväm.
– I oktober fick vi, genom att GO erbjöd oss kraftigt rabatterade biljetter, möjlighet att göra ett gemensamt besök på föreställningen Brudköpet. Mingel före och fika i pausen gjorde att vi fick en trevlig möjlighet att umgås.
– Dagen före Lucia ordnades en välbesökt adventsfest i GöteborgsOperans restaurang.

Vi bjöds på musikalisk underhållning av två av 2021 års stipendiater, Lisa Fröberg & Mats Persson. (Tomas Lind var tyvärr förhindrad att delta). Efter måltiden hade vi ett uppskattat quiz, som handlade om uppsättningar där Tomas Lind och Mats Persson under åren medverkat tillsammans.

RESOR
Under året har flera resor anordnats. I samarbete med BK Travels gjordes två resor under sommaren.
– 8-11/7 till London/Glydbourne. I Glyndbourne spelades La Bohème och Figaros bröllop. De som önskade kunde dessutom se Cavalleria rusticana/Pajazzo på Covent Garden i London.
– 30-31/7 en tvådagarsresa till Läckö/Vadstena där de visade Tintomara respektive Breaking the Waves.
– I egen regi ordnade vi den 30/10 en dagsresa till Malmö där vi såg Anastasia.

NYA FLYERS
Inför säsongen 2022/2023 införskaffade vi nya flyers med information om föreningens verksamhet. De gamla var nästa slut.

HEMSIDAN

Föreningens webmaster, Eskil Malmberg, har hållit hemsidan www.govanner.se uppdaterad med all aktuell information under året. Vi vill rikta ett stort tack till honom.

SAMARBETET MED GÖTEBORGSOPERAN.
Är mycket gott. Karin Brittsjö utgör föreningens förlängda arm in till Operan och dess verksamhet. Vi har vid ett flertal tillfällen under året erbjudits rabatter på konserter och föreställningar.

Vi har under 2022 haft samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, som hjälper oss med löneadministration samt ger oss ekonomiska bidrag till vissa aktiviteter.

MEDLEMSKORT
Styrelsen har beslutat, att slopa medlemskorten från och med 2022.

Kontakt med styrelsen kan ske via e-post till goteborgsoperansvanner@gmail.com eller via telefon till Agneta Winqvist tel: 073 – 971 71 00.

Styrelsen vill slutligen tacka alla medlemmarna för deras entusiasm och intresse och för det stöd och uppmuntran vi i styrelsen känner.

Göteborg i februari 2023.

Styrelsen för GöteborgsOperans Vänner

Thorsten Bengtsson Marie Cederberg Bitte Holmquist

Mats-Inge Olsson Karin Brittsjö Christer Elfversson

Lars Larsson Magnus Nordstrand Agneta Winqvist

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg

/emg 2023-03-12