10. Stadgar för GOV

En fullsatt korsal med GO-vänner mötte Finn Rosengren.

En fullsatt korsal med GO-Vänner mötte Fin Rosengren.

Nuvarande stadgar gäller från den 14 maj 2014.

————————————————————————————————————————–

GÖTEBORGSOPERANS VÄNNER

Stadgar för GöteborgsOperans Vänner 2013

Organisationsnummer: 802444-6455.

§ 1
Föreningens ändamål är att stödja verksamheten vid GöteborgsOperan. Föreningen ska även verka för medlemsaktiviteter som främjar medlemmarnas intressen för opera och musikal.

Föreningen ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 2
Medlemskap i föreningen är öppet för alla som önskar och som erlägger den av föreningen fastslagna medlemsavgiften.

Medlemsavgift utgår efter årsmötets beslut.

§ 3
Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av sju till nio ledamöter. Årsmötet väljer ordförande jämte ordinarie ledamöter. GöteborgsOperan utser därutöver en ordinarie ledamot, som representant för GöteborgsOperan, i styrelsen.

Mandattiden för såväl ordförande som övriga ledamöter skall vara 2 år med olika starttider för mandatperioden.

Årsmötet utser även två revisorer och en revisorssuppleant för ett år.

Dessutom utser årsmötet en valberedning bestående av två personer som väljs på ett år.

§ 4
Styrelsen sammanträde på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så begär.

§ 5
Föreningens firma tecknas av ordförande, kassör och en ledamot, var för sig.

§ 6
Föreningens verksamhet avslutas per kalenderår.

§ 7
Stadgeändring ska ske på två varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara årsmöte.

§ 8
Årsmötet ska hållas före april månads utgång.

Kallelse ska ske på sätt som styrelsen beslutar och senast fjorton dagar före mötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
§ 1 Årsmötets öppnande.
§ 2 Val av ordförande, sekreterare och två justerare för årsmötet.
§ 3 Fråga om kallelse behörigen skett.
§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse.
§ 5 Fastställande av resultat- och balansräkningen.
§ 6 Revisorernas berättelse.
§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 8 Val av ordförande i föreningen.
§ 9 Val av styrelseledamöter.
§ 10 Val av revisorer och revisorssuppleant.
§ 11 Val av valberedning.
§ 12 Fastställande av årsavgift.
§ 13 Motionsbehandling.
§ 14 Övriga anmälda ärenden.
§ 15 Mötets avslutning.

§ 9
Extra medlemsmöte hålls på begäran av styrelsen eller då minst en fjärdedel av föreningens medlemmar så begär.

Kallelse sker på samma sätt som till årsmöte.

§ 10
I händelse av föreningens upplösning ska föreningens tillgångar tillfalla GöteborgsOperans stipendiefond.

————————————————————————————————————————–

Tillägget till stadgarna, som beslutades vid Årsmötena i GöteborgsOperans Vänner den 11 mars 2013 och den 10 mars 2014, lyder som följer:

Ӥ 3 andra stycket

Mandattiden för såväl ordförande som övriga ledamöter skall vara 2 år med olika starttider för mandatperioden.”

Vid Årsmötet den 10 mars 2014 beslutades om ytterligare en stadgeändring. Den trädde i kraft efter ett andra beslut på Medlemsmötet den 14 maj 2014.

Förslaget innebär en ändring av § 3 i föreningens stadgar, så att styrelsen skall bestå av sju till nio ordinarie ledamöter och inga suppleanter – istället för den nuvarande sammansättningen med fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Lydelsen av stadgarnas § 3 första meningen blev därmed:

”Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av sju till nio ledamöter.”

cropped-go_vanner_logo_horisontell_jpg.jpg